REGULAMIN

Regulamin w formacie pdf: pobierz

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kreatywne Zabrze – Black & White”, zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator może powierzyć wykonywanie określonych czynności związanych z organizacją
  i realizacją Konkursu podmiotom współpracującym, zwanym dalej „Partnerami”.
 3. Partnerami konkursu są: Urząd Miejski w Zabrzu oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie (GWSP).
 4. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji przeprowadzenia Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz na stronie Organizatora mok.art.pl.

 

II Cele Konkursu

Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni,
 2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie sztuki fotografowania i jej różnych technik, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,
 3. Inspirowanie uczniów do podjęcia edukacji w artystycznych szkołach niższego i wyższego stopnia, propagowanie twórczej postawy,
 4. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
 5. Rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, walorami architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi oraz wydarzeniami kulturalno-społecznymi,
 6. Wyeksponowanie ukrytych walorów miasta Zabrze, jego mieszkańców i tradycji oraz zainteresowanie problematyką tworzenia ich pozytywnego wizerunku –
  kategoria I „Miasto Zabrze”,
 7. Wyeksponowanie walorów innych miast Polski i świata, ich mieszkańców i tradycji –
  kategoria II „Open”,
 8. Rozpowszechnienie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
 9. Popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki,
 10. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

III Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach do wyboru:
  – kategoria I „Miasto Zabrze”: obejmująca fotografie czarno-białe o tematyce związanej z miastem Zabrze,
  – kategoria II „Open”: obejmująca fotografie czarno-białe o tematyce związanej z miastami Polski i świata,
 2. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich i niepełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Polski, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w Konkursie, winny dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców albo opiekunów prawnych, udzieloną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnicy oraz w imieniu osób niepełnoletnich – rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie, publikowanie i wykorzystanie przez Organizatora, Partnerów, Jury oraz Sponsorów Konkursu danych osobowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, wizerunku, wypowiedzi,
  w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu, wydania katalogu pokonkursowego oraz ekspozycji wystawy pokonkursowej, w tym publikację wizerunku i wypowiedzi na stronie internetowej mok.art.pl, na portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, itp.) przez okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych, zgodnie
  z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016) zawartych w klauzuli informacyjnej.
 4. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  a) administratorem Pani/Pana/Uczestników danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury
  z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a, adres e-mail: kontakt@mok.art.pl;
  b) kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu
  adres e-mail: marcin.zemla@informatics.jaworzno.pl;
  c) przekazane przez Panią/Pana/Uczestników dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, wizerunek, wypowiedzi, przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz imprezach lub zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury i Dzielnicowych Ośrodkach Kultury oraz z prowadzoną działalnością statutową MOK;
  d) odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umów powierzenia;
  e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  f) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym na profilowaniu;
  g) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia
  i rozliczenia Konkursu, imprez lub zajęć Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu oraz Dzielnicowych Ośrodków Kultury w Zabrzu i zgodnie z przepisami o archiwizacji;
  h) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  i) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnerów Konkursu, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu pełnoletni Uczestnicy oraz rodzice, bądź opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich akceptują zasady zawarte w Regulaminie Konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

IV Przebieg Konkursu

 1. Czas trwania Konkursu: od dnia 1 lutego 2019 r. od godz. 08:00 do dnia 15 lipca 2019 r., do godz. 15:00.
 2. Do udziału w Konkursie uprawnia złożenie autorskiej pracy fotograficznej określonej w paragrafie
  V pkt. 1 Regulaminu, według wytycznych określonych w paragrafie V pkt. 2 Regulaminu wraz
  z dokumentami określonymi w paragrafie V pkt. 3.1 Regulaminu, w terminie wskazanym
  w paragrafie IV pkt. 1. Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.
 4. Podanie danych teleadresowych wymienionych w paragrafie V pkt. 2.4 jest warunkiem koniecznym dla wydania nagrody Uczestnikowi.

V Prace konkursowe

 1. Tytuł konkursu: XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Kreatywne Zabrze – Black & White”. Uczestnicy zgłaszają do Konkursu prace odpowiadające podanemu tematowi oraz wybranej kategorii, określonej w paragrafie III pkt. 1. Regulaminu.
 2. Wymogi techniczne:
  2.1 Zdjęcia czarno-białe powinny być wywołane na papierze o formacie 21x30cm +/- 2cm oraz dostarczone w formie elektronicznej na podpisanej (imię i nazwisko) płycie CD/DVD (jpg, tiff). Pliki na płycie powinny zostać podpisane imieniem i nazwiskiem oraz tytułem pracy. Dłuższy bok minimum 2500 pikseli (odpowiednik dla boku 21cm 300 dpi). Niedostarczenie jednej z form pracy konkursowej powoduje dyskwalifikację pracy i wykluczenie Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie.
  2.2 Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać od 1 do 3 fotografii, które będą oceniane indywidualnie (nie jako cykl). W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż 3 zdjęć Jury nie będzie oceniało żadnego zdjęcia, zaś dany Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
  2.3 Nie zezwala się stosowania fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Nie będą również akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.
  2.4 Każda fotografia powinna zostać opisana drukowanymi literami na odwrocie wg schematu stanowiącego załącznik nr 3, tj. imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wybraną kategorią oraz miejscem wykonania fotografii.
  2.5
  Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub listownie (w usztywnionej kopercie) do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, z dopiskiem – „Kreatywne Zabrze 2019”, do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora). Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.
  2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.2.7 Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych, w tym prac zdyskwalifikowanych,
  jak również wyłączonych z Konkursu.
 3. Wymogi prawne:
  3.1 Do autorskich prac fotograficznych powinny być dołączone następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem – osoby pełnoletnie (załącznik nr 1) lub Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem rodziców/opiekunów – osoby niepełnoletnie (załącznik nr 2).
  3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych
  na Konkurs na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, tj. Facebook i serwis YouTube, a także na wystawie pokonkursowej, w katalogu pokonkursowym i w ewentualnych wydawnictwach miejskich i uczelnianych. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 91a.
  3.3 Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na publikację przysłanych zdjęć lub ich fragmentów w celach związanych z Konkursem, reklamą i promocją Organizatora lub Partnerów.
  3.4 W Konkursie mogą wziąć udział jedynie fotografie, które są oryginalnymi pracami autora.
  3.5 Osoba zgłaszająca prace na Konkurs oświadcza, że przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.

VI Ocena prac, ogłoszenie wyników

 1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną poddane ocenie przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Spośród nadesłanych fotografii Jury wyłoni Laureatów z każdej kategorii.
 3. Werdykt Jury jest ostateczny.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas wystawy pokonkursowej w Galerii MOK, dnia 11 września 2019 roku o godz. 17.00 oraz opublikowane na stronie internetowej kreatywne-zabrze.pl, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, tj. do 16 września 2019 r.

VII Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie stanowią:
  1.1 Kategoria I „Miasto Zabrze”:
  Nagrody rzeczowe.
  1.2 Kategoria II „Open”:
  Nagrody rzeczowe.
  1.3 Nagrodami w kategoriach I „Miasto Zabrze” oraz II „Open” jest publikacja prac Laureatów Konkursu w katalogu pokonkursowym oraz na wystawie pokonkursowej.
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych
  tj. imienia i nazwiska, wizerunku i wypowiedzi, wieku oraz prac przesłanych do Konkursu w katalogu pokonkursowym, wystawie pokonkursowej, na liście Laureatów, przez Organizatora, Partnerów, Jury oraz Sponsorów Konkursu, publikowanych w materiałach marketingowo-promocyjnych, w szczególności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
  tj. Facebook, serwis YouTube, za ich uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) przez okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych, zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016) zawartych w klauzuli informacyjnej.
 2. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich Uczestnikom – Laureatom Konkursu przez Organizatora.
 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród według własnego uznania.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia,
  że zgłoszone prace nie będą naruszały praw osób trzecich, ani im zagrażały, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności względem osoby trzeciej z tego tytułu, a w przypadku, gdyby Organizator poniósł koszty lub wydatki z tytułu zgłoszonych roszczeń, Uczestnik, który zgłosił kwestionowane prace zwróci Organizatorowi wszelkie koszty
  i wydatki poniesione przez niego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu:
  2.1 braku możliwości kontaktu z Laureatem,
  2.2 odmowy przyjęcia nagrody,
  2.3 podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających przekazanie nagrody.
 1. Reklamacje i roszczenia związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi drogą elektroniczną, na adres: kontakt@mok.art.pl najpóźniej do dnia 18 września 2019 r. Reklamacje
  i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 10 dni roboczych od jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data zarejestrowania maila od Uczestnika przez system Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu oraz do jego zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Konkursu kreatywne-zabrze.pl.
 3. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady i postanowienia Regulaminu.
 4. W żadnym wypadku, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące bezwzględnie przepisy, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego straty, szkody pośrednie lub bezpośrednie, utracone korzyści Uczestnika powstałe w związku z udziałem w Konkursie lub realizacją przyznanej nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jego kontrolą, w szczególności wynikające z działania siły wyższej, aktów wojny lub terroru, strajków, agresji, inwazji lub działań władz.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności operatora pocztowego, firm kurierskich, oraz
  za działania lub zaniechania Uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Uczestnika nagrody
  z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych
  lub nieprawdziwych danych w trakcie zgłoszenia.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, w całym okresie trwania Konkursu,
  czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu określonych
  w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i utratę prawa do nagrody. Z tytułu wykluczenia Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób w terminie 14 dni
  od dnia powstania sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Organizator –

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu